top of page

motinystė be bulšito

motherhood

is

sexy

PIRKIMO -
PARDAVIMO
TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.motherhoodissexy.com elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir Linos Krasauskienės (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
1.2. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su Motherhood Is Sexy naudojimo sąlygomis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Motherhood Is Sexy susijusios sąlygos.
1.3. Pirkti Motherhood Is Sexy turi teisę tik Pirkėjai, kurie atitinka šiuos punktus: 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Prekių kainos Motherhood Is Sexyelektroninėje parduotuvėje yra nurodomos eurais.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš elektroninės parduotuvės Motherhood Is Sexy šių Taisyklių nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
2.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
2.4. Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis elektroninės parduotuvės registracijos ir pirkimo formoje. Jeigu bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
2.5. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2.6. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
3.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka numatytu apmokėjimo būdu.
3.3. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą:
3.3.1. jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo;
3.3.2. jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu;
3.3.3. jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
3.4. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik Pirkėjas.
3.5. Jei Pardavėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
3.6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2. Apie pasikeitusią informaciją galite pranešti el.paštu.

5. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

5.2 Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

5.3. Motherhood Is Sexy gavę Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu.

6. Privatumo politikos keitims

6.1 Motherhood Is Sexy turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e-parduotuvėje, bei Jūsų nurodytu el. paštu.
6.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninės parduotuvės sistemoje.
6.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu girls.also.fart@gmail.com) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.
6.4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

bottom of page