top of page

motinystė be bulšito

motherhood

is

sexy

PRIVATUMO
POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės Motherhood Is Sexy pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. Motherhood Is Sexy vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
1.3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
1.3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
 - duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis MIS market Naudojimosi Taisyklių;
- sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
- Motherhood Is Sexy įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
- asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia MIS market arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
1.3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
1.3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
1.4. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
1.5. Asmens duomenų saugojimui taikomi skirtingi terminai, kurie priklauso nuo tikslo:
1.5.1. Elektroninės prekybos vykdymas – Registruotų vartotojų duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio apsilankymo Interneto svetainėje.
1.5.2.Registracija Interneto svetainėje ir elektroninės prekybos vykdymas – Užsiregistravusių asmenų paskyros saugomos 3 metai nuo paskutinio apsilankymo el. parduotuvėje.
1.5.3. Duomenys apie pirkimą – 1 metai nuo prekių įsigijimo.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

2.1. Motherhood Is Sexy gerbia kiekvieno teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e – parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:
2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus;
2.1.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.1.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Motherhood Is Sexy pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
3.1.1. tik šio dokumento 2.1.3 punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
3.1.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2. Apie pasikeitusią informaciją galite pranešti el.paštu.

5. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

5.2 Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

5.3. Motherhood Is Sexy gavę Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu.

6. Privatumo politikos keitims

6.1 Motherhood Is Sexy turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e-parduotuvėje, bei Jūsų nurodytu el. paštu.
6.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninės parduotuvės sistemoje.
6.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu girls.also.fart@gmail.com) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.
6.4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

bottom of page